Eigen Kwaliteitskader Huisvesting voor voortgezet onderwijs

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs beschikken vanaf nu over hun eigen Kwaliteitskader Huisvesting. Het Kwaliteitskader bevat een reeks samenhangende, eenduidig toepasbare kwaliteitscriteria voor een gebouw die positief bijdragen aan de leeromgeving van de leerlingen. Het biedt scholen en gemeenten een houvast om bouw-, renovatie- en overige vraagstukken vanuit het perspectief van kwaliteit met elkaar te bespreken. Zo kan men binnen een bepaald budget gezamenlijk keuzes maken.

Bekijk het kwaliteitskader huisvesting VO

Criteria aanvullend op bouwbesluit

De criteria zijn richtinggevend en geen norm. Ze zijn aanvullend op het wettelijk minimum (Bouwbesluiteisen), en breder dan de technische eisen ten aanzien van binnenmilieu en energieverbruik die zijn geformuleerd in het Programma van Eisen Frisse Scholen. De VO-raad realiseerde samen met Voion de nieuwe criteria met inbreng van schoolbesturen en gemeenten en werd daarbij ondersteund door Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK.

Het Kwaliteitskader Huisvesting vertrekt vanuit de overtuiging dat een goed onderwijsgebouw positief uitwerkt op het gedrag, welbevinden en leerproces van leerlingen en leerkrachten. Ruimte-OK biedt lokale ondersteuning bij de toepassing van het Kwaliteitskader, dat er voor het primair onderwijs al enige tijd is.

Huisvestingsbeleid van veel gemeenten schiet tekort

Het schort in Nederland aan gezonde, energiezuinige en betaalbare onderwijsgebouwen. Nieuwe inzichten in de kwaliteitseisen die aan schoolgebouwen gesteld mogen worden, wegen te weinig mee in het huisvestingsbeleid van veel gemeenten. De VO-raad wees staatssecretaris Dekker hierop per brief. Uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt bovendien dat scholen en gemeenten elkaar vaak niet weten te vinden in de huisvestingsuitdagingen die er liggen. De VO-raad verwacht dat het Kwaliteitskader besturen en gemeenten kan helpen vanuit de kwaliteit te redeneren.

Bron: VO-raad