Nieuwbouw of renovatie schoolgebouw? Houd rekening met deze moties

Gemeenten dienen een expliciet besluit te nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging over schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, tenzij daar in het integraal huisvestingsplan (IHP) andere afspraken over zijn gemaakt. Ook het binnenklimaat op scholen moet beter en kennis op landelijk niveau zou gebundeld moeten worden, zodat schoolbesturen en gemeenten advies in kunnen winnen bij plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Op 26 april 2016 zijn deze moties door de Tweede Kamer aangenomen. Inmiddels hebben de VNG, VO-raad en PO-Raad een commissie gevormd. Deze commissie, bestaande uit bestuurders, heeft als taak met gezamenlijke oplossingen te komen voor de verschillende problemen op het terrein van onderwijshuisvesting. In aanloop naar dit debat hebben de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hun aanbevelingen en zorgpunten per brief aan de Kamer geuit:

Budgetten onderwijshuisvesting zijn gebaseerd op verouderde kwaliteitseisen
Het budget voor onderwijshuisvesting is sinds 1997 slechts twee keer marginaal aangepast. Het budget is dus nog steeds gebaseerd op de eisen die in de jaren ’80 zijn geformuleerd . Er moet toezicht gehouden worden dat budgetten toereikend worden om te voldoen aan de huidige eisen.

Extra geld is nodig voor inlopen achterstand onderwijshuisvesting
Voor gemeenten is het moeilijker geworden voldoende geld vrij te maken voor onderwijshuisvesting. Met de uitname van € 256 miljoen uit het gemeentefonds en de verschoven € 300 miljoen ten koste van het cluster educatie is er dus in totaal een korting van € 550 miljoen.

Renovatie, vervangende nieuwbouw en investeringsverbod
Het huidige tempo waarmee scholen in Nederland wordt aangepast of vervangen is te laag. De Algemene Rekenkamer signaleert in haar rapport een aantal knelpunten binnen het huidige stelsel. De PO-Raad en de VNG willen voor oktober 2016 met een voorstel komen om deze knelpunten op te lossen. Hiervoor zal waarschijnlijk aanpassing van de wet noodzakelijk zijn.

Wettelijke status van Integrale Huisvestingsplannen
Schoolbesturen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor (vervangende) nieuwbouw. Onderwijshuisvesting vraagt echter om een meerjarenplanning. Gemeenten en schoolbesturen stellen daarom regelmatig Integrale Huisvestingsplannen (IHP) op. De Algemene Rekenkamer adviseert IHP’s een wettelijk status te geven waardoor voorkomen wordt dat bestaande plannen steeds worden doorkruist door collegewisselingen na gemeenteraadsverkiezingen.

Relatie kwaliteit en huisvesting
Ze vragen de kamer te pleiten voor nader onderzoek naar de effecten van de kwaliteit van onderwijshuisvesting op de kwaliteit van het onderwijs in zijn algemeenheid.

Volgens de PO-Raad is het aannemen van de moties een stap in de goede richting, maar helaas nog geen wettelijke regeling voor renovatie. De staatssecretaris geeft aan na 1 oktober met een voorstel te komen wanneer de Raden en VNG geen gezamenlijk voorstel indienen.

Bron: FMM